VERTROUWENSPERSOON

Vanuit de Arbo-wet wordt de vertrouwenspersoon gezien als de laagdrempelige persoon tot wie een klager of klaagster zich kan wenden als er sprake is van ongewenst gedrag. Opdat conflicten niet oplopen is het raadzaam in een zo vroeg mogelijk stadium naar oplossingen te zoeken.

De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon zijn dan ook: opvang, begeleiding, ondersteuning, advisering en af en toe verwijzing.

De vertrouwenspersoon zoekt naar oplossingen voor iemand die zich onheus bejegend voelt door een ander, zonder dat die ander direct beschuldigt wordt. Het is een informele procedure.


ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

Intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld komen in verschillende vormen voor op het werk. De grens is niet altijd goed aan te geven.

De gevolgen kunnen stressvol en soms traumatisch zijn. Binnen de Arbo-wetgeving vallen ongewenste gedragingen en de effecten hiervan onder psychosociale arbeidsbelasting.

Van werkgevers wordt verwacht dat zij de risico’s van deze belasting tegen gaan, beperken en onderkennen. Mensen zijn er zich niet altijd van bewust hoe kwetsend hun gedrag soms kan zijn voor een ander. Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers expliciet te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen op het werk.

 

VERTROUWELIJK


Op grond van hetgeen de klager of klaagster vertelt maakt de vertrouwenspersoon een analyse en een inschatting van de mogelijkheden van de situatie. Daarbij staat de vertrouwenspersoon naast de ander. Er zal informeel worden gezocht naar oplossingen. Het is dan ook een informele procedure. De vertrouwenspersoon is er in eerste instantie om u te ondersteunen. Zoekt u alleen een luisterend oor, dan blijft het daarbij. Anderen raken dus niet bekend met het probleem als u dat niet wenst. Voorop staat dat u bepaalt of er maatregelen genomen worden.


KLACHTENCOMMISSIE

Indien het niet mogelijk blijkt de zaak informeel op te lossen, dan kunt u ook een meer formele weg kiezen. U kunt dan met behulp van de vertrouwenspersoon een klacht indienen bij de klachtencommissie van het bedrijf waar u werkzaam bent. Ze heeft als taak de klacht te onderzoeken en de directie te adviseren over mogelijk te ondernemen stappen. 

VERTROUWENSPERSOON